Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Termín pretekov a miesto štartu:

11. júl 2021 (nedeľa) na námestí pred Kultúrnym domom v Štrbe https://goo.gl/maps/wFtka

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Účastnícky limit:

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie a zvýšeného rizika prenosu vírusového ochorenia COVID 19 sa organizačný výbor rozhodol, že celkový účastnícky limit bude 300 pretekárov. Prioritne budeme prihlasovať bežcov na 31 kilometrov, kde sme stanovili limit 200 pretekárov. Na 10 kilometrovú trať sme stanovili limit 100 pretekárov (bežci + 25 NW). Tento limit upravíme v júli podľa záujmu o hlavnú 31 km trať.

Časový harmonogram:

10. júla 2021
sobota

15.00 - 18.00

prezentácia pretekárov

11. júla 2021
nedeľa

06.00 - 08.00

dovoz pretekárov od vlakových a autobusových spojov

 

do 08.30

prezentácia pretekárov

 

09.30

štart cestného behu na 31 km

 

09.40

štart na 10 km (nová trať)

 

od 10:00

moderovaný program na obrátke v Liptovskej Tepličke

 

12.45

predpokladaný čas vyhlásenia oficiálnych výsledkov

žrebovanie tomboly pre divákov

 

13.00

odvoz pretekárov na železničnú stanicu v Štrbe

Registrácia:

online na www.maraton.skstrba.sk, po registrovaní a uhradení štartovného obdržia pretekári prihlášku, ktorú musia podpísať a predložiť pri prezentácii aj v prípade, že štartovací balíček vyzdvihujú pre inú osobu.

Štartovné:

 • 15,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 30.6.2021 20:00 hod.

 • 20,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení od 1.7. (ak nebude dosiahnutý účastnícky limit)

 • 5,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov do 1.7.2021

 • Registrácia na mieste nie je možná

 

Štartovné je potrebné uhradiť podľa pokynov uvedených pri registrácii. Výška štartovného je určená podľa dátumu platby.

Štartovné zahŕňa:

 • pamätné štartové číslo s logom podujatia a vlastným menom (registrovaní do 1.7.)

 • elektronické meranie časov

 • občerstvenie

 • šatna

 • účastnícky list (bude možné vytlačit po preteku na internetovej stránke MŠM)

 • strava vo forme hygienicky baleného balíčka (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW)

 • tričko s logom MŠM  (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW)

 • účastnícku medailu série Prestige Tour (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW) 

Presun štartovného

Uhradené štartovné sa nevracia. Zmena pretekára v štartovnej listine alebo presun štartovného na ďalší ročník je možný len do 7.7. a podlieha úhrade rozdielu zaplateného a aktuálne platného štartovného poplatku v čase zmeny. V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. 

Pravidlá:

Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a medzinárodnej atletickej federácie. Na trati je zakázaná pomoc od tretích osôb mimo osôb zdravotného zabezpečenia. Pretekári musia po príkaze osôb poskytujúcich zdravotné zabezpečenie okamžite odstúpiť.

Protesty:

Musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov písomne v kancelárií pretekov.

Ubytovanie:

Ubytovanie si pretekári zabezpečujú individuálne.

Doprava:

Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov o zvýšenú pozornosť.

Organizátor zabezpečuje dopravu od vybraných vlakových spojov z Tatranskej Štrby. Presné časy budú zverejnené pred podujatím.

Organizátor zabezpečuje dopravu vlastného občerstvenia na občerstvovacie stanice, podľa pokynov uvedených v sekcii “občerstvenie”.

Organizátor zabezpečuje policajné sprievodné vozidlo pred prvým pretekárom a záverečné sprievodné vozidlo na 31 km trati pre možnosť prepravy odstúpených pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie:

Poskytuje Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, vozidlo NsP Poprad a miestny spolok Červeného kríža Štrba. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Všetci pretekári a pretekárky štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Organizačný výbor:  

starosta obce Štrba: Michal Sýkora
starosta obce Liptovská Teplička: Slavomír Kopáč
technické a organizačné zabezpečenie: Dagmar Vincová, Matúš Jančík, Jaroslav Chalúpka, Michal Šerfel
hlavný rozhodca: Marek Šerfel
kancelária pretekov: Jitka Šuleková, Ivan Škvarenina
občerstvovacie a zdravotnícke zabezpečenie: Mária Novotná, Ján Chalupka, Róbert Šulák
videozáznam: TV Štrba

Rôzne informácie:

Webová stránka obce Štrba - www.strba.sk.

Podujatie je zaradené do kalendára športových podujatí Tatry v pohybe www.tatryvpohybe.sk.

Informácie o pretekoch na 31 km

Trate:

31 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 8.,12.,16.,20.,25., 28. km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 39 rokov (1982 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1981 - 1972)
 • muži 50 - 59 rokov (1971 - 1962)
 • muži 60 - 69 rokov (1961 - 1952)
 • muži od 70 rokov (1951 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1987 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1986 - 1972)
 • ženy nad 50 rokov (1971 - 1962)

Preteky na 31 a na 10 km sú súčasťou Tatry v pohybe - Prestige Tour 2021 - http://tatryvpohybe.sk/prestige/

Limit pre 31 km trať je 200 pretekárov.

Časový limit:

2:15:00 na obrátke v Liptovskej Tepličke a 4:00:00 v Štrbe - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Traťový rekord:

Dosiahol v roku 2019 keňský pretekár Simon Kamanu NJERI počas 42. ročníka - 1:39:33

Ceny:

Pretekári na 31 km trati budú odmenení atraktívnymi finančnými cenami.

Za dosiahnutie traťového rekordu na 31 km trati víťaz obdrží 100,- €.

V prípade, že v kategórii bude menej ako 5 pretekárov, organizátor môže kategóriu zlúčiť s mladšou.

Informácie o pretekoch na 10 km

Trate:

10 km trať bežia ulicami obce Štrba a asfaltovými cestami okolo zaniknutej stredovekej osady Šoldov, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • juniori (2002 - 2005)      
 • juniorky (2002 - 2005)                         
 • muži do 39 rokov (1982 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1981 - 1972)
 • muži 50 - 59 rokov (1971 - 1962)
 • muži 60 - 69 rokov (1961 - 1952)
 • muži od 70 rokov (1951 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1987 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1986 - 1972)
 • ženy 50 - 59 rokov (1971 - 1962)
 • ženy nad 60 rokov ( 1961 a staršie )


 

Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami.

Časový limit:

45:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Informácie o pretekoch v Nordic Walking na 10 km

Trate:

10 km trať bežia ulicami obce Štrba a asfaltovými cestami okolo zaniknutej stredovekej osady Šoldov, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • muži 
 • ženy

Vyhodnotenie a ceny:

Preteky nebudú vyhodnocované podľa dosiahnutých výsledkov. Traja vyžrebovaní muži a tri vyžrebované ženy získajú vecnú cenu.

Časový limit:

1:15:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Pravidlá:

Dodržujte pravidlá NORDIC WALKING

1.    Technika Nordic Walking založená na štandarde INWA®.
2.    Použitie palíc Nordic Walking (nie trekových a iných). Dĺžka palice zviera max. pravý uhol v lakti.
3.    Pohyb je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
4.    Pohyb je z ramena, nie z lakťa. Lakeť sa nekrčí.
5.    Putko sa vypúšťa za telom. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľnujú.
6.    Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
7.    Fair play!

 

Informácie o žiackych pretekoch - ŽIACKE PRETEKY SA NEUSKUTOČNIA

Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia a vysoký záujem o podujatie, sa uskutočnia iba preteky dospelých na 31 a 10 km.

Trate:

pretekári žiackych kategórií bežia ulicami obce Štrba bez vylúčenia dopravy. Občerstvenie je zabezpečené v cieli. Pred pretekármi pôjde sprievodný motocykel alebo cyklista.

Kategórie a dĺžky tratí:

 • chlapci 16 - 17 rokov (2005 - 2004)     3 km
 • chlapci 14 - 15 rokov (2007 - 2006)     2,5 km
 • chlapci 12 - 13 rokov (2009 - 2008)     900 m
 • chlapci 10 - 11 rokov (2010 - 2011)         500 m
 • chlapci 8 - 9 rokov (2012 - 2013)         500 m
 • chlapci 5-7 rokov (2014 - 2016)             150 m
 • chlapci do 4 rokov (2017 a ml. )         150 m
 • dievčatá 16 - 17 rokov (2004 - 2005)    3 km
 • dievčatá 14 - 15 rokov (2007 - 2006)    1,5 km
 • dievčatá 12 - 13 rokov (2009 - 2008)     900 m
 • dievčatá 8 - 11 rokov (2010 - 2013)         500 m
 • dievčatá 5-7 rokov (2014 - 2016)         150 m
 • dievčatá do 4 rokov (2017 a ml. )         150 m

Ceny:

prví traja pretekári žiackych kategórií obdržia vecné ceny a drobné reklamné predmety.